امروز 23 ذی القعده ، روز زیارتی مخصوص امام رضا (ع) است . امام رئوفی ک خاک  تربت پاکش ، توتیای چشمان ماست . 

                               

بیایید  با گفتن " صلی الله علیک یا ابالحسن " زائر آن امام رئوف گردیم .