نماز ظهر عاشورا به امامت حاج آقا عزیزی در مسجد کویه سفلی

 

 

 محرم, کویه سفلی